Групи

В ДГ№55 ,,Незабравка”, с. Хан Аспарухово, общ. Стара Загора функционират две смесени разновъзрастови групи, а именно:

Първа и втора смесена разновъзрастова група за деца от 2 до 5 години.

Трета и четвърта смесена разновъзрастова група за деца от 5 до 7 години.